WYDAWNICTWO ARS NOVA

  ul. Kościuszki 101A/1, 61-717 Poznań | tel.: 61 865 80 33, 601 06 11 42
e-mail: biuro@arsnova.com.pl
 
 
ARS NOVA działa od 1991 roku, z początku jako wydawnictwo, realizujące wyłącznie własne plany tytułowe – przede wszystkim związane z muzyką (monografie i kompendia z zakresu teorii i historii muzyki, publikacje nutowe). Od dziesięciu lat jesteśmy przede wszystkim firmą edytorską, przygotowującą różnorakie opracowania dla szerokiego kręgu zleceniodawców: wydawców, instytucji i osób prywatnych – od redakcji po druk i oprawę. Polecamy więc zarówno nasze usługi edytorskie, w najszerszym zakresie, jak i publikacje przygotowane przez ARS NOVA – własne oraz zlecone.
Do tej pory przygotowaliśmy do druku blisko 600 wydawnictw. Są to głównie dzieła naukowe oraz nuty, lecz w edytorskim dorobku mamy także tytuły beletrystyczne, czasopisma, ponadto liczne akcydensy (zwłaszcza programy spektakli operowych i teatralnych plakaty i afisze).
W 2011 roku obchodziliśsmy jubileusz – XX-lecie działalności. Przez ten czas mieliśmy – i mamy nadal – satysfakcję wydawania publikacji cieszących się renomą i uznaniem wśród czytelników, dzieł wybitnych autorów. O naszych osiągnięciach szerzej piszemy na stronie REKOMENDACJE.

PRZYGOTOWANIE WYDAWNICTW może obejmować cały proces wydawniczy – od „surowego” tekstu do opublikowanego druku: redakcję (także naukową) i korekty, łamanie (skład), opracowanie graficzne, druk i oprawę – bądź jego część (np. tylko redakcję lub łamanie).
Oprócz opracowania publikacji tekstowych, zwłaszcza tzw. trudnych (monografii naukowych, słowników, encyklopedii), polecamy również przygotowanie wydawnictw nutowych (partytur, głosów orkiestrowych, śpiewników) oraz akcydensów (programów imprez artystycznych, plakatów i afiszy) – od edycji po publikację.
Naszą specjalnością jest także przygotowanie książek z już opracowanym układem typograficzno-ilustracyjnym (layoutem). Właśnie tego rodzaju publikacjami są w większości ilustrowane książki, na które licencji udzielają polskim oficynom wydawcy zagraniczni.

Na stronie WYBRANE TYTUŁY przedstawiamy skromny wybór naszych publikacji – spośród blisko 600 przygotowanych dotychczas przez ARS NOVA. Są to tytuły zarówno własne, opublikowane przez nasze wydawnictwo, jak i zlecone: opracowane dla innych oficyn wydawniczych, instytucji i osób prywatnych. Celem tej prezentacji jest pokazanie możliwie najpełniejszej gamy naszych edytorskich kompetencji i możliwości. Czytelnik znajdzie tam więc opracowania redakcyjnie najprostsze: książki beletrystyczne,  i  najbardziej skomplikowane: słowniki, encyklopedie i kompendia. Dalej: publikacje wyłącznie tekstowa oraz bogato ilustrowane. Wreszcie, prezentacja umożliwia wgląd w szerokie spektrum dziedzin, które Ars Nova ogarnia swą działalnością. Są to więc opracowania naukowe i popularnonaukowe – z dziedziny nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz technicznych. To podręczniki, beletrystyka – proza dla dorosłych i dla dzieci oraz dzieła poetyckie, wreszcie publikacje nutowe - zarówno wydania krytyczne, jak i utwory przeznaczone dla szerszego grona odbiorców.