WYDAWNICTWO ARS NOVA

  ul. Kościuszki 101A/1, 61-717 Poznań
tel.: 601 06 11 42, e-mail: biuro@arsnova.com.pl

ARS NOVA działa od 1991 roku, z początku jako wydawnictwo, realizujące wyłącznie własne plany tytułowe – przede wszystkim związane z muzyką (monografie i kompendia z zakresu teorii i historii muzyki, publikacje nutowe). Od wielu lat jesteśmy jednak przede wszystkim firmą edytorską, przygotowującą różnorakie opracowania dla szerokiego kręgu zleceniodawców: wydawców, instytucji i osób prywatnych – od redakcji, po druk i oprawę. Polecamy więc zarówno nasze usługi edytorskie, w najszerszym zakresie, jak i publikacje opracowane przez ARS NOVA – własne oraz zlecone.

Do tej pory przygotowaliśmy do wydania blisko 1000 tytułów. Są to głównie dzieła naukowe oraz nuty, lecz w edytorskim dorobku mamy także publikacje beletrystyczne, czasopisma, ponadto liczne akcydensy (zwłaszcza programy spektakli operowych i teatralnych, plakaty i afisze, okładki i książeczki do muzycznych CD).

PRZYGOTOWANIE  WYDAWNICTW
redakcja opracowanie graficzne łamanie druk i oprawa
KSIĄŻEK, BROSZUR, NUT, KATALOGÓW...


Polecane przez nas przygotowanie edytorskie może obejmować cały proces wydawniczy – od „surowego” tekstu do opublikowanego druku: redakcję (także naukową) i korekty, łamanie (skład), opracowanie graficzne, druk i oprawę – bądź jego część (np. tylko redakcję lub łamanie).

Oprócz opracowania publikacji tekstowych, zwłaszcza tzw. trudnych (monografii naukowych, słowników, encyklopedii), polecamy również przygotowanie wydawnictw nutowych (partytur, głosów orkiestrowych, śpiewników): od edycji po publikację.

    Oferujemy  
opracowanie
redakcyjne
  redakcję merytoryczną (naukową, także konsultacje wybitnych specjalistów), językową i techniczną wraz z korektami – również w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, węgierski)  
opracowanie
techniczne
  łamanie, skanowanie, diapozytywy  
druk   również niskonakładowy  
oprawę   wszystkich rodzajów, w tym oprawy twarde  
    w zakresie  
wydawnictw
zwartych
  literatury naukowej i popularnonaukowej, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych, beletrystyki, albumów, materiałów konferencyjnych  
wydawnictw
nutowych
  utworów (partytur) muzyki poważnej i rozrywkowej, śpiewników  
akcydensów   druków reklamowych, katalogów handlowych, programów artystycznych, plakatów i afiszy
 
 

NASZE SPECJALNOŚCI
W ramach szerokiego zakresu usług edytorskich polecamy w szczególności:

  • Opracowanie redakcyjne literatury naukowej (monografii, artykułów, podręczników)
  • Skład i łamanie utworów nutowych
  • Przygotowanie książek z już opracowanym układem typograficzno-ilustracyjnym (layoutem): właśnie tego rodzaju publikacjami są w większości ilustrowane książki, na które licencji udzielają wydawcy zagraniczni.

    Zakres naszej oferty jest szeroki – w zakresie, o którym tu mowa, pozwala powierzyć ARS NOVA całkowite przygotowanie wydawnicze publikacji: począwszy od jej przekładu na język polski, przez redakcję merytoryczną (lub naukową) oraz opracowanie wydawnicze wraz z korektami, do łamania i przekazania Zleceniodawcy gotowych diapozytywów.

    W tej dziedzinie edytorstwa mamy bogate doświadczenie: do tej pory opracowaliśmy ponad 200 tytułów tego rodzaju. Publikacje przygotowujemy na najwyższym poziomie – tak merytorycznym, jak i edytorskim. Jest to zasługa zespołu redakcyjnego i technicznego o profesjonalnych kwalifikacjach, z którym współpracują doskonali tłumacze oraz konsultanci naukowi z wielu dziedzin.

NASZE OSIĄGNIĘCIA I REKOMENDACJE
    W 2021 roku obchodziliśmy jubileusz – XXX-lecie działalności. Przez ponad trzy dekady mieliśmy – i mamy nadal – satysfakcję wydawania publikacji cieszących się renomą i uznaniem naszych Czytelników, dzieł wybitnych autorów. Są wśród nich:
kompozytorzy   Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, Feliks Nowowiejski, Krzysztof Meyer, Marek Jasiński, Andrzej Koszewski, Florian Dąbrowski, Krzesimir Dębski, Ignacy Jan Paderewski
artyści
– dyrygenci i wirtuozi
  Stefan Stuligrosz, Jerzy Kurczewski, Henryk Czyż, Tadeusz Wroński, Jadwiga Kaliszewska, Lech Bałaban
muzykolodzy
i krytycy muzyczni
  Mieczysław Tomaszewski, Michał Bristiger, Nino Albarosa, Helen Geyer, Jan Stęszewski, Maciej Jabłoński, Dionizy Piątkowski
poeci i prozaicy   Owidiusz, Vesna Parun, Łucja Danielewska, Wincenty Różański, Bogusława Latawiec, Alojzy Andrzej Łuczak
historycy i teoretycy
kultury, literatury,
filmu i teatru
  Małgorzata i Marek Hendrykowscy, Alicja Helman, Stefan H. Kaszyński, Elżbieta Wesołowska, Andrzej Wójcik, Włodzimierz Kaczocha, Marian Golka, Andrzej M. Kempiński
    Naszą rekomendacją są również osiągnięcia wydawnicze i edytorskie we współpracy m.in. z:
instytucjami
centralnymi
  Ministerstwem Kultury, Komitetem Badań Naukowych, Komitetem Kinematografii
fundacjami

 

Fundacją Kultury, Fundacją Stefana Batorego, Robert Bosch Stiftung, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Filmoteką Polską
wydawnictwami   Podsiedlik-Raniowski (obecnie Publicat), Itaka, Kurpisz, Wydawnictwem Św. Wojciecha, Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Könemann (Niemcy)
wyższymi
uczelniami
Poznania
  Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Akademią Muzyczną, Uniwersytetem Przyrodniczym, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych
Uniwersytetami   Morskim w Gdyni, Medycznym w Lublinie, Warszawskim
instytucjami
artystycznymi
  Towarzystwem F. Chopina, Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego, Węgierskim Instytutem Kultury, Ośrodkiem Kultury Austriackiej, Ośrodkiem Badania Rynku Sztuki Współczesnej, poznańskimi teatrami Nowym i Wielkim oraz Teatrem im. A. Fredry w Gnieźnie, Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku